ජනපති ඩී. එස්. සේනානායක විදුහලේ, අගමැති ත්‍රිත්ව විදුහලේ | සිළුමිණ

ජනපති ඩී. එස්. සේනානායක විදුහලේ, අගමැති ත්‍රිත්ව විදුහලේ

සේයා: සුදත් මලවීර සේයා: අගමැති මාධ්‍ය ඒකකය

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.