ජර්මන් ජාතික යානිස් මැක්ඩේවිඩ් පත්තර මහගෙදරට | සිළුමිණ

ජර්මන් ජාතික යානිස් මැක්ඩේවිඩ් පත්තර මහගෙදරට

 ජර්මන් ජාතික යානිස් මැක්ඩේවිඩ්ට උපතින්ම දෑත් දෙපා අහිමිය. ඒත් ඔහු ලොව පුරා සංචාරය කරයි. ඒ අතරේ ඔහු පත්තර මහගෙදරට ගොඩවන්නට අමතක කළේ නැත...

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.