මනාලයෝ

ගොවි කතෝලික පිටරට පදිංචි දෙමව්පියන් අවු. 24 වයසැති B.Sc,​ ඉංජිනේරු අමරිකාවේ උසස් සමාගමක රැකියාවක නියුතු ද්විත්ව පුරවැසි හිමි සිය පුතුට සුදුසු උගත් රූමත් දියණියක් සොයයි. Email : [email protected]​m​.
G92363

මොරටුව 1989 උස 5'3' පෞද්ගලික අංශයේ රැකියාවක නියුතු පුතුට චරිතවත් දියණියකට ආරාධනා. නවීන නිවසක් සහ වාහනයක් හිමිය. කොළඹ අවටින් සහ ඉංග්‍රීසි දැනුම විශේෂයි. රාත්‍රී 7 න් පසු අමතන්න. [email protected]​g​m​a​i​l​.​c​o​m​G92283

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.