ඉදලේ මේ අහන්න | සිළුමිණ

ඉදලේ මේ අහන්න

මිදුල පුරා අතුගාන්න

රටා දමා හැඩ කරන්න

කුණු ගොඩවල් ඉවතලන්න

ඉදල් මාමෙ පිහිට වෙන්න

ඉදල් මාමෙ මේ අහන්න

ඔබේ සේවය කිවුවා ඔන්න

උදේ සවස නිතර එන්න

මාත් එක්ක යාළු වෙන්න

ඩබ්ලිව්.ඒ. දිනුෂිකා මධුමාලි

4 ශ්‍රේණිය,

වැලිපතයාය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය,

බළන්ගොඩ. 

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.