මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

වයඹ බොදු බත්ගම (භේද නොසැලකේ) උපාධිධාරී කාරුණික දැකුම්කළු දියණිය 1983, උස 5'3'',කොළඹ පුද්ගලික අංශයේ පිළිගත් IT ආයතනයක විධායක ශ්‍රේණියේ සේවය. දෙමාපියන්ගේ ඇරයුම රැකියාවක නියුතු උගත් කාරුණික වැදගත් ගතිපැවතුම් ඇති සහකරුවෙකුටයි. දුරකතනය, හඳහන, ලිපිනය, පවුලේ විස්තර සහිතව ලියන්න. Email: [email protected]
B97490

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.