සෙරෙප්පු බෙරෙප්පු | සිළුමිණ

සෙරෙප්පු බෙරෙප්පු

එක පන්සලක කම්මැළි ඇබිත්තයෙක් උන්නා. පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවොත් මේ ඇබිත්තයා ගැන කල්පනාවෙන්මයි ඉන්නේ.

දවසක් ගමනක් යන්න ලෑස්ති වෙලා ලොකු හාමුදුරුවො ඇබිත්තයට කතා කළා.

“ආන්න අතන බඩු ලැයිස්තුවක් තියෙනවා ගෙන යන්න ලෑස්ති කර ගන්න” කියලා. ඇබිත්තයා ගිහින් ලැයිස්තුව දිහා බලලා මූණ නරක්කරගෙන ඇවිත්, “කුඩ සුඩයි, පාත්තර සූත්තරයි, හැරමිටි බැරමිටියි, සෙරෙප්පු බෙරප්පුයි මේ හැටි ගොඩක් උස්සගෙන යන්න මට බෑ” කිව්වා.

හාමුදුරුවො “හොඳයි ඔය බඩු ලැයිස්තුවෙන් හරියට බාගයක් මම ගන්නම්” කියලා කිව්වහම, “එහෙම නම් කමක් නෑ” කියලා ඇබිත්තයා කැමති වුණා.

හාමුදුරුවොත් “කුඩ උඹට, සුඩ මට, පාත්තර උඹට, සූත්තර මට, හැරමිටි උඹට, බැරමිටි මට, සෙරෙප්පු උඹට. බෙරෙප්පු මට හරි ද?” කිව්වා.

“එහෙමයි හාමුදුරුවනේ” කියල ඇබිත්තයා බඩු පොදිය කරට ගත්තා.

ඇබිත්තයගෙ කම්මැළිකම නැති කරන්න හාමුදුරුවො අනිත් ටික කිව්වෙ විහිළුවටයි.

මේක ජනකතාවක්.

සම්මානි විජේසිංහ
සිතුවම - සිබිල් වෙත්තසිංහ

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.