ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

එඩේරමුල්ල වත්තල අක්කර දෙකක ඉඩමක් බද්දට. වාහන අංගනයක් සඳහා වඩාත් සුදුසුයි. විමසීම් 0716-846871

110906

ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට සුදුසු පර්චස් 50ක ඉඩම සහිත නිවසක් හා තෙකලා විදුලිය සහිත වර්ග.අඩි.1000 පමණ කොන්ක්‍රීට් කරන ලද වෙනම කොටසක් නිවසකට හෝ වැඩපලක් සඳහා බදුදීමට. 077-6129986

110631

යන්ත්‍රෝපකරණ හා මෙවලම් විකිණීම

ලී කුඩු දහයියා වලින් දරපොලු නිපදවන බ්‍රිකට් මැෂින් සහ වියලන යන්ත්‍ර විකිණීමට. 0777214972, 0727208899.

101692

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.