මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

බස්නාහිර බො/​ගො වාහන ඉඩම් හිමි උපාධිධාරි ගුරු 1968 උපන් දියණියට සුදුසු සහකරුවකු සොයයි. දික්කසාද වැන්දඹු සලකා බලයි. ටෙලි : 011-2578233.
B98828

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.