නව උක් ප්‍රභේද පහක් එක්වර | සිළුමිණ

නව උක් ප්‍රභේද පහක් එක්වර

 2025 වන විට ශ්‍රී ලංකාව සීනි කර්මාන්තයෙන් ස්වයං පෝෂණය කිරීමට ගන්නා වෑයමට ඉදිරි පියවරක් ලෙස නව උක් ප්‍රභේද 05ක් එක්වර හඳුන්වා දෙනු ලැබීය. 1984දී ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ වූ උක් පර්යේෂණායතනය මඟින් මෙතෙක් උක් ප්‍රභේද 17ක් හඳුන්වා දී තිබූ අතර, නව උක් ප්‍රභේද 05ක් එක්වර හඳුන්වා දුන් පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

මෙසේ හඳන්වා දෙන ලද නව උක් ප්‍රභේද වන්නේ:

(1) එස්.එල්. 04 624

(2) එස්.එල්. 00 652

(3) එස්.එල්. 00 354

(4) එස්.එල්. 00 603

(5) එස්.එල්. 00 95

(1) එස්.එල්. 04 624

(පත්‍ර කොපුව ළා කොළ පැහැතිය. කඳ කහ පැහැයට හුරු කොළ. අංකුර තරමක් දිගැටි හැඩැතිය)

මේ ප්‍රභේදය 2004 වසරේ දෙණියාය අභිජනන මධ්‍යස්ථානයේදී අභිජනනය කරන ලද අතර, 2017 වසරේදී හකුරු නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂයෙන් නිර්දේශ කර ඇත. මුහම සී.පී. 70 324 (විවෘත) වේ. මෙහි විශේෂ ලක්ෂණ ලෙස කොළ ගැලවීම සාමාන්‍ය වන අතර, අස්වනු නෙළීම පහසුය. වර්ෂාපෝෂිත සහ වාරිපෝෂිත ප්‍රදේශවල වගා කිරීමට නිර්දේශ කර ඇත. මාස 12දී මේරීම සිදු වන මෙහි කඳෙහි විෂ්කම්භය මී.මී. 24 කි. කඳෙහි දිග මීටර් 2.1ක් වන අතර, මජ්ජාව සුළු වශයෙන් සෑදේ. මෙහි සීනි ප්‍රමාණය 11.6% ලෙසද තන්තු ප්‍රමාණය 14%ක් ලෙසද සටහන් වන අතර, යුෂයෙහි පාරිශුද්ධතාව 85.7%කි. හොඳ නිරි වගාවන් ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇති අතර, හකුරුවල රසය ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතී. හකුරුවල වර්ණය දුඹුරු පැහැ ගන්නා අතර, වයනය මධ්‍යස්ථය. විශිෂ්ට පෙනුමෙන් යුක්තය. කළු දුඹුලු රෝගයට ඉහළ ප්‍රතිරෝධයක් දක්වන මේ ප්‍රභේදය , පත්‍ර ප්‍රදාහරෝගයට ප්‍රතිරෝධී වේ. වූල් කූඩිත්තා සහ ප්‍රරෝහ/ කඳන් විඳින පණුවන් වාර්තා වන්නේ අඩු වශයෙනි.

(2) එස්.එල්. 00 652

(පත්‍ර කොපුව ළා කොළ පැහැතිය. කඳ උසැති කහ සහ දම් පැහැයට හුරු කොළ. අංකුර තරමක් හතරැස් හැඩැතිය)

මේ ප්‍රභේදය 2000 වසරේ බෙරන්නාව අභිජනන මධ්‍යස්ථානයේදී අභිජනනය කරන ලද අතර, 2017 වසරේ දී වානිජ වගාවන්ට නිකුත් කරනු ලැබීය. මුහම එස්.එල්. 93 09* පී.එච්. 86 144, එස් එල්. 71 26 වේ. මෙහි විශේෂ ලක්ෂණ ලෙස කොළ ගැලවීම සාමාන්‍ය වන අතර, අස්වනු නෙළීම පහසුය. වර්ෂාපෝෂිත සහ වාරිපෝෂිත ප්‍රදේශවල වගා කිරීමට නිර්දේශ කර ඇත. මාස 12දී මේරීම සිදු වන මෙහි සීනි ප්‍රතිශතය මාස 15 දක්වා නොවෙනස්ව පවතී. කඳෙහි විශ්කම්භය මී.මී. 29කි. කඳෙහි දිග මීටර් 2.8ක් වන අතර, මජ්ජාව සුළු වශයෙන් සෑදේ. මෙහි සීනි ප්‍රමාණය 9.8%ක් ලෙසද තන්තු ප්‍රමාණය 12%ක් ලෙසද සටහන් වන අතර, යුෂයෙහි පරිශුද්ධතාව 72.3%කි. හොඳ නිරි වගාවන් ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇත. කළු දුඹුලු රෝගයට ඉහළ ප්‍රතිරෝධයක් දක්වන මේ ප්‍රභේදය, පත්‍ර ප්‍රදාහරෝගයට ප්‍රතිරෝධී වේ. සුදු පත්‍ර රෝගයට මධ්‍යස්ථ වශයෙන් පාත්‍ර වේ. වූල් කූඩිත්තා සහ ප්‍රරෝහ/ කඳන් විදින පණුවන් වාර්තා වන්නේ අඩු වශයෙනි.

(3) එස්.එල්. 00 354

(පත්‍ර කොපුව ළා කොළ පැහැතිය. කඳ උස කොළ පැහැයට හුරු කහ. අංකුර මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයේ අංකුර. පංචාශ්‍රාකාර හැඩැතිය)

මේ ප්‍රභේදය 2000 වසරේ බෙරන්නාව අභිජනන මධ්‍යස්ථානයේදී අභිජනනය කරන ලද අතර, 2017 වසරේදී වාණිජ වගාවන්ට නිකුත් කරනු ලැබීය. මුහම එස්.එල්.සී 92 38* සී.ඕ. 622 වේ. මෙහි විශේෂ ලක්ෂණ ලෙස කොළ ගැලවීම හා අස්වනු නෙළීම පහසුය. වාරිපෝෂිත ප්‍රදේශවල වගා කිරීමට නිර්දේශ කර ඇත. මාස 12දී මේරීම සිදු වන මෙහි සීනි ප්‍රතිශතය මාස 15 දක්වා නොවෙනස්ව පවතී. කඳෙහි විෂ්කම්භය මී.මී. 28කි. කඳෙහි දිග මීටර් 2.6ක් වන අතර, මජ්ජාව සුළු වශයෙන් සෑදේ. මෙහි සීනි ප්‍රමාණය 9. 3%ක් ලෙසද තන්තු ප්‍රමාණය 13%ක් ලෙසද සටහන් වන අතර, යුෂයෙහි පරිශුද්ධතාව 77.5%කි. හොඳ නිරි වගාවන් ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇත. කළු දුඹුලු රෝගයට ඉහළ ප්‍රතිරෝධයක් දක්වන මේ ප්‍රභේදය, පත්‍ර ප්‍රදාහරෝගයට ප්‍රතිරෝධී වේ. සුදු පත්‍ර රෝගයට සුළු වශයෙන් පාත්‍ර වේ. වූල් කූඩිත්තා සහ ප්‍රරෝහ/ කඳන් විදින පණුවන් වාර්තා වන්නේ අඩු වශයෙනි.

(4) එස්.එල්. 00 603

(පත්‍ර කොපුව ළා කොළ පැහැතිය. කඳ උස ළා දම් පැහැතිය. රවුම් හැඩැතිය)

මේ ප්‍රභේදය 2000 වසරේ බෙරන්නාව අභිජනන මධ්‍යස්ථානයේදී අභිජනනය කරන ලද අතර, 2017 වසරේ දී වානිජ වගාවන්ට නිකුත් කරනු ලැබීය. මුහම එස්.එල්.සී. 75 85* පී. එච් 85 296 වේ. මෙහි විශේෂ ලක්ෂණ ලෙස කොළ කොළ ගැලවීම ඉතා පහසු අතර අස්වනු නෙලීම පහසුය. වර්ෂා පෝෂිත හා වාරිපෝෂිත ප්‍රදේශවල වගා කිරීමට නිර්දේශ කර ඇත. මාස 12 දී මේරීම සිදු වන මෙහි සීනි ප්‍රතිශතය මාස 15 දක්වා නොවෙනස්ව පවතී. කඳෙහි විශ්කම්භය මී. මී. 25 කි.කඳෙහි දිග මීටර් 2.5 ක් වන අතර මජ්ජාව සුළු වශයෙන් සෑදේ. මෙහි සීනි ප්‍රමාණය 8. 9% ලෙස ද තන්තු ප්‍රමාණය 13% ක් ලෙස ද සටහන් වන අතර යුෂයෙහි පරිශුද්ධතාව 84.2%කි. හොඳ නිරි වගාවන් ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇත. කළු දුඹුලු රෝගයට ඉහළ ප්‍රතිරෝධයක් දක්වන මේ ප්‍රභේදය, පත්‍ර ප්‍රදාහරෝගයට ප්‍රතිරෝධී වේ. සුදු පත්‍ර රෝගය වාර්තා වන්නේ අඩුවෙනි. වූල් කූඩිත්තා සහ ප්‍රරෝහ/ කඳන් විදින පණුවන්ද වාර්තා වන්නේ අඩු වශයෙනි.

(5) එස්.එල්. 00 95

(පත්‍ර කොපුව ළා කොළ පැහැතිය. කඳ උස කොළ පැහැයට හුරු කහ. අංකුර මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයේ අංකුර, රවුම් හැඩැතිය)

මේ ප්‍රභේදය 2000 වසරේ බෙරන්නාව අභිජනන මධ්‍යස්ථානයේදී අභිජනනය කරන ලද අතර, 2017 වසරේදී වාණිජ වගාවන්ට නිකුත් කරනු ලැබීය. මුහම එම්. 337 56* සී.ඕ. 622 වේ. මෙහි විශේෂ ලක්ෂණ ලෙස කොළ ගැලවීම හා අස්වනු නෙළීම පහසුය. වර්ෂාපෝෂිත හා වාරිපෝෂිත ප්‍රදේශවල වගා කිරීමට නිර්දේශ කර ඇත. මාස 11දී මේරීම සිදු වේ. විෂ්කම්භය මි.මී. 25කි. කඳෙහි දිග මීටර් 2.43ක් වන අතර, මජ්ජාව සුළු වශයෙන් සැදේ. සීනි ප්‍රමාණය 11.2%ක් ලෙසද තන්තු ප්‍රමාණය 14%ක් ලෙසද සටහන් වන අතර, යුෂයෙහි පරිශුද්ධතාව 77.5%කි. හොඳ නිරි වගාවන් ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇත. කළු දුඹුලු රෝගයට හා පත්‍ර ප්‍රදාහරෝගයට මෙම ප්‍රභේදය ප්‍රතිරෝධී වේ. සුදු පත්‍ර රෝගය මධ්‍යස්ථ වශයෙන් පාත්‍රී වන බව වාර්තා වේ. වූල් කූඩිත්තා සහ ප්‍රරෝහ/ කඳන් විදින පණුවන්ද වාර්තා වන්නේ අඩු වශයෙනි.

ක්‍රිසාන්ති විතාරණ

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.