ඔබ මා හමුවන මේ ඉරහඳ යට... | සිළුමිණ

ඔබ මා හමුවන මේ ඉරහඳ යට...

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.