රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මුල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

අඩුම පොළියට මාසික පොලිය (1.16%) 0777970049,​ (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය රු. 1499/​ සිට ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළෙඳ පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං (Speed Draft) පහසුකම් සඳහාද මුදල් එකවර ගෙවා) (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං /​ පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා) පොලිය අඩු කිරීම් (ඉතිරි පොලිය) වාහන සොයාදීමද කරනු ලැබේ. මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා. 0777970049.
150175

 

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීම

Toyota Corolla EE101 සුදු කාරය 1993 මැනුවල්, A/C Power 13/90, 19-xxx රද්දොළුගම. 071-8790400.
150427

 

බස් හා ලොරි රථ විකිණීම

68XXXX නිසාන් UD ‍බ්‍රේක්ඩවුන් ලොරිය ටොන් 08 ක්‍රේන් එක සමඟ විකිණීමට. 0777214972, 0727208899.
143127

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.