මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

කුරුණෑගල බොදුගොවි වැදගත් පවුලක පළමු විවාහයෙන් නීතියෙන් වෙන්වූ නිවාස, වාහන, ව්‍යාපාරයක් හිමි කෝටි 20කට වැඩි දේපල හිමි දුසිරිතයෙන් තොර අවු.42, උස 5'8'',කඩවසම් ව්‍යාපාරික පුතුට සැබැවින්ම ඉතා රූමත් චරිතවත් වැදගත් හොඳ පවුල් ජීවිතයක් ගතකිරීමට හැකි සැබැවින්ම ආදරය හඳුනන අවු.30ට අඩු සාමාන්‍ය පවුලක දියණියක් දෙමාපියන් සොයති. දායාද නොසැලකේ.
 B104116

බොදු ගොවි වැදගත් පවුලක වටිනා වත්කම් හිමි අවු. 37,​ උස 5' 10'' කඩවසම් එකම පුතුට වැදගත් උගත් රූමත්ම මනාලියක් සොයයි. ආගම් කුල භේද නොසැලකේ. u​n​i​t​e​d​c​a​n​d​l​e​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
 G104281

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.