සැන්දෑව | සිළුමිණ

සැන්දෑව

අඳුරු සළුව පෙරවන්නේ
සියලු සතුන් නිදියන්නේ
තරු මල් ටික හිනැහෙන්නේ
ඒ දැක අප තුටු වන්නේ

ගීතිකා ප්‍රියදර්ශනී
(පන්තිය සඳහන් කර නැත)
බිබිලේගම ද්විතික විද්‍යාලය,
බිබිලේගම,
බදුල්ල. 

අදහස්

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.