ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන්

අකුරැස්ස,​ කඹුරුපිටිය,​ තෙලිජ්ජවිල යන ප්‍රදේශවලින් බහු ජාතික සමාගමකට ලක්ෂ 30 පමණ මුදලක් යෙදවිය හැකි අලෙවි නියෝජිතයෙකු අවශ්‍යයි. විමසීම් : 0777260853.
129823

අලුත්ගම,​ බේරුවල දර්ගා ටවුන්,​ අගලවත්ත,​ බදුරලිය,​ යන ප්‍රදේශවලින් ලක්ෂ 120 පමණ මුදලක් යෙදවිය හැකි අලෙවි නියෝජිතයෙකු බහුජාතික සමාගමකට සොයයි. 0777260853.
129826

මාතර,​ හක්මන,​ දික්වැල්ල,​ මිරිස්ස,​ යන ප්‍රදේශ වලින් ලක්ෂ 150 පමණ මුදලක් යෙදවිය හැකි අලෙවි නියෝජිතයෙකු බහුජාතික සමාගමකට අවශ්‍යයි. විමසීම් 0777260853.
129822

ව්‍යාපාරි ස්ථාන කුලියට / බද්දට

ව්‍යාපාරික ස්ථාන බදු දීමට පොල්ගස්ඕවිට වෑතර හන්දියේ 120 පාරට මුහුණලා ගොඩනැගිල්ලේ බිම් මහල. 0782937475.
128475

Colombo - 05,​ Kirullapone Commercial Premises 2000 sq ft for Rent /​ Lease facing Baseline Road suitable for Office Salon Showroom or any other institution with parking. Contact 0763339398.
127546

මුද්‍රණ යන්ත්‍ර විකිණීම

3 D සබ්ලයිමේෂන් යන්ත්‍රයක් සහ සබ්ලයිමේෂන් ප්‍රින්ටරයක් විකිණීමට. (මග්,​ ටීෂර්ට් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකි) 0777206714.
129164

අදහස්