සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

ඉංග්‍රීසි Spoken කිසියම්ම හේතුවක් නිසා බැරිව අතරමංවූ වැඩිහිටියන්ට ඉතා ඉක්මන් දින 3/​5 වැඩමුළුව,​ Special Intensive Rapid Cunrse වැඩිහිටි දැනුම /​ වයස බාධාවක් නොවේ. පියවරෙන් පියවර Spoken අකුරටම චතුරව /​ සුපිරිව හදාගැනීමට නිවැරදි පරිපූර්ණ පහසුම මගපෙන්වීම්,​ 100% Practical. Normal Course උපරිම මාස 2 යි. 100% Spoken English. ඉංග්‍රීසි දැනුම /​ සහතික ප්‍රයෝජනවත්ද Spoken බැරිව ? Befluent Before any exam /​ IELTS Oneday Conrse දිවා /​ රාත්‍රී සති 2 /​ දින 12 කඳවුර Individaul /​ Group Manimum belp විමසන්න. 077-8717413.
125550

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්) උවමනායි

වයස අවුරුදු 5 1/​2 කඳාන ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලට යන ඉංග්‍රීසි,​ විද්‍යාව,​ ගණිතය,​ සිංහල විෂයන් සඳහා මනා පළපුරුද්ද අැති නිවසට පැමිණිය හැකි ගුරු මහත්මියක් අවශ්‍යයි. කඳාන 0774685447 /​ 0779979337
127774

ඉඳුම් හිටුම් තිබේ

ඇතුල්කෝට්ටේ කොළඹතන්ත්‍රී මාවත එපාට්මන්ට් සහ කාමර පාකින් ඒ/​සී ඇත. 0714033502 /​ 0714033755.
128103

රැකියාවේ නියුතු කාන්තාවක් හට නවාතැන් පහසුකම් ඇත. නුගේගොඩ,​ ඇඹුල්දෙණිය. 2833064.
129829

අදහස්