මී මැස්සා | සිළුමිණ

මී මැස්සා

මී මැස්සා කෘමි සතෙකි. ඌ අහිං­සක වුණත් විෂ දළ දෙකක් තිය­නවා. ඌ මල නොතළා මී පැණි ගෙන මී වදයේ තැන්පත් කර­නවා. මී පැණි ඖෂ­ධ­යකි. මී මැසි ජන­ප­දයේ නායි­කාව මී මැසි රැජ­නයි. මී මැස්සෝ තම නායි­කාව අනු­ග­ම­නය කරති. මී මැස්ස­න්ගෙන් අපට ගන්න ආදර්ශ බොහෝ­ය. එක­මු­තු­කම, උත්සා­හය, කඩි­සර කම හා නාය­ක­ත්ව­යට ගෞරව කිරීම මින් කිහි­ප­යකි.

බී. උත්පලා නුවන්ති
4 ශ්‍රේණිය ‘ඒ’,
නිවු­ස්ටෙඩ් බාලිකා විද්‍යා­ලය,
මීග­මුව.

අදහස්