ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම / බදුදීම

දොම්පේ පිහිටි පර්චස් 500 ඉඩම විකිණීමට හෝ දීර්ඝකාලීන බද්දට තෙකලා විදුලිය පරිසර සහතිකයද සමගින් මිලියන 70 කර්මාන්ත ශාලා වර්ග අඩි 10000 කාර්යාලය 2500 විමසීම්. 0772346537.
135275

සේදවත්ත පිහිටි පර්චස් 80 ඉඩම විකිණිමට හෝ දීර්ඝකාලීන බද්දට තෙකලා විදුලිය පරිසර සහතිකයද සමගින් මිලියන 65,​ කර්මාන්ත ශාලාව වර්ග අඩි 6600 විමසීම් 0772346537.
135272

යන්ත්‍රෝපකරණ හා මෙවලම් විකිණීම

වැලිව් ප්ලාන්ටේෂන් පුද්ගලික සමාගම,​ ඉගුරුගලවත්ත,​ ගම්පොල දොලොස්බාගේ ඉගුරුගල වත්තේ තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ ක්‍රියාකාරිත්වයේ පවතින පහත සඳහන් යන්ත්‍ර විකිණීමට තිබේ. අඩි 4 බ්‍රවුන්ස් ලිප් 02,​ කලර් සෙපරේටර් 01 ඉගුරුගලවත්ත ප්‍රධාන කාර්යාලය චැලිව් ප්ලාන්ටේෂන්,​ 28 මහල,​ බටහිර කුළුන,​ ලෝක වෙළඳ මධස්ථානය,​ විමසීම් 0768250003
137262

අදහස්