දුම්රි­යෙන් ගිය ගම­නක් | සිළුමිණ

දුම්රි­යෙන් ගිය ගම­නක්

මා දුම්රි­යෙන් ගමන් කළේ අම්මා සමඟ අම්මාගේ කාර්යා­ල­ය­ටය. අප ගමන් කළ දුම්රියේ පෙට්ටි 12ක් තිබුණා. දුම්රිය ගමන් කරන්නේ රේල් පීලි උඩය. සංඥා අනුව දුම්රිය නැව­තෙ­මින් ගමන් කර­නවා. මම දුම්රි­යෙන් ගමන් යන්න හරිම කැම­තියි. පෙට්ටි ගොඩක් තිබෙන නිසා දුම්රියේ මගීන් ගොඩ­කට ගමන් කළ හැකියි. දුම්රි­යෙන් බඩු ද සතුන් ද රැගෙන යනවා. දුම්රියේ නළා හඬ බොහෝ දුරට ඇසෙ­නවා.

සහන්මි නදෙව්නා වික්‍ර­ම­ආ­රච්චි
2 ශ්‍රේණිය ‘සී’,
ඤාණි­ස්සර ප්‍රාථ­මික විදු­හල,
අලු­ත්ගම

අදහස්