නිමා­වක් නැති විභාග කර­දරේ | සිළුමිණ

නිමා­වක් නැති විභාග කර­දරේ

හඳ පායා වට­කු­රු­වට
තරු පිරිලා ඒ වටේට
අහස් ග‍ඟෙන් එතෙර වෙලා
තරු අර­ගෙන යන්න එන්න
කතා කරයි සුරං­ග­නාවන්
යන්නේ කොහො­මද අහ­සට
සිතුවේ මම එදෙස බලා
වැදුණා පහ­රක් පිට හර­හට
අහසේ තරු බිම පෙනුණා
සුරං­ග­නා­වන් පලා ගිහින්
අම්මා උන්නා මදෙස බලා
දල්වා දෑස් රකුසු ලෙසින්
හා හා පොත, පොත
අර­ගෙන මේසෙට යනවා හොඳයි
ශිෂ්‍ය­ත්වෙන් පාස් වෙලා
හොඳ ලකු­ණක් අර­ගෙන මිස
එන්නේ නෑ මේ ගෙද­රට
අම්මා කියයි ඔර­වලා

ඒ. ඉමල්ෂා සකුනි අත­පත්තු
5 ශ්‍රේණිය ‘ඒ’,
තල්දූව බොදු විදු­හල,
තල්දූව, අවි­ස්සා­වේල්ල.

අදහස්