මගේ පාසල | සිළුමිණ

මගේ පාසල

නිල්දිය පිරුණු වැවක්, දාගැ­බක් ඇති සාර­ගම රම­ණීය ගම්පි­යස මැද පිහිටි ජනා­ධි­පති බාලි­කාව මගේ පාස­ලයි. මගේ පාසලේ ළමයි 1750ක් පමණ අධ්‍යා­ප­නය ලබති.

එහි පළ­වෙනි ශ්‍රේණියේ සිට උස­ස්පෙළ දක්වා පන්ති පැවැත්වේ. මගේ පාසලේ විදු­හ­ල්පති තුමිය චෙරිකා නිල­න්තිද සිල්වා ගුරු මෑණි­යන් ය.

මම මගේ පාස­ලට ගරු කරමි.

ඊ.එම්. කිත්මිණි නිම්සරා.
3 ශ්‍රේණිය ‘මිණි­මුතු’,
ජනා­ධි­පති බාලිකා විද්‍යා­ලය,
කුරු­ණෑ­ගල.

අදහස්