බස්ගාස්තු සංශෝධනය 21වනදා | සිළුමිණ

බස්ගාස්තු සංශෝධනය 21වනදා

බස් සංගම් සහ ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව අතර අද (05) පැවති සාකච්ඡාවේදි බස් ගාස්තු පහත දැමීම සඳහා අවසන් එකගත්වයකට පැමිණ ඇත.

ඒ අනුව ඩීසල් මිල පහළ යාම අනූව බස් ගාස්තු සංශෝධනය ලබන 21 වැනිදා  නිවේදනය කරන බව බස් සංගම් ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අනූව බස් ගාස්තු සංශෝධනය අවමය වශයෙන් 3%කින් සිදුවනු ඇත. ඉන්ධන මිල පහළ දැමීමට සාපේක්ෂව බස් ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් අද ගමනාගමන කොමිසම් සභාවේ පැවති සාකච්ජාවක දී මෙම තීරණය එළඹ තිබේ. 
 

අදහස්