නව වස­රට ආසිරි | සිළුමිණ

නව වස­රට ආසිරි

දෙද­හස් දහ­අට වසර නිමා වී
දහ­නම වස­රක උදාව ළං වී
සැමගේ හද­වත් කිරි උතුරා වී
නව වස­රට ආසිරි එක් වේවි
පෙර කළ වැරදි නිවැ­රදි කර හදා­ගෙන
එවන් වැරදි නොවනා ලෙස ඉටා­ගෙන
තිසර කිරෙන් දිය වෙන් කරනා ලෙසින
යහ­පත් බිජු­වට පම­ණක් වපු­ර­මින
නැවුම් පැතුම් හද­වත් තුළ ඉති­රේවා
සාමයෙ සීනු හඬ ලෝකයෙ පැති­රේවා
දම්සිත් පහළ වී ගුණ දම් රැකේවා
ඔබේ පැතුම් නව වසරේ ඉටු­වේවා

ඒ.එච්. බුද්ධිකා සංජී­වනී
12 - ඒ ශ්‍රේණිය,
බප/කොත්/ හැදු­ණු­වැව මධ්‍ය මහා විද්‍යා­ලය,
හැදු­ණු­වැව.

අදහස්