නැවුම් සුවඳ.... | සිළුමිණ

නැවුම් සුවඳ....

නැවුම් හැඟීමකට වඩා රිඳුණු, තැවුණු හැඟීමකට පුළුවන් ජීවිතයක් වෙනස් කරන්න. ඒත් ඒ රිදුණු හැඟීමට වඩා නැවුම් හැඟීමකට පුළුවන් ජීවිතය සුවඳින් පුරවන්න. හැම නිමේෂයක දී ම එවන් නැවුම් වූ සිතිවිලි සොයා හිත පෙරුම් පුරන්නේ ඒ නිසාම යි.

සියුම් හඬින් ඇසෙන කසුකුසුව ඇසෙන නෑසෙන තරම්. කුඩා නවාතැනේ කවුළුව පියන් පත් හැරදා බැලූ විට අතරමං වූ නැවුම් සිතිවිලි ගොන්නක් එහා මෙහා ඇදෙනවා.

ඒත් හැකි වේවි ද මට ඒ කිසිවකට අයිතිය කියන්න.? රික්තකයක් නැති තරමට හිතේ පිරුණු සිතිවිලි. නැහැ තවත් කිසිවකට ඉඩ හසරක් දෙන සෙයක්.

ඒත් පිරුණු සිතක් හිමි මොහොතක් හැර අන් මොහොතක දී ඔබ ඔබට හිමි නොවූ මෙවන් සිතිවිලි පවා සොයා යාවි. ඇත්තෙන් ම එය වෙනස් විඳීමක්.

හැම මතකයක් හා කාලය අතර පිරවිය නොහැකි තරම් හිදැසක්. ඒ මතක රැගෙන කාලය දුර ගමනක.

නොඑන්නැ යි කියූවත් අනවසරයෙන් ආ බොහෝ මතක නේක පැහැයෙන් කළ සිතුවම් තවත් බොහෝ කාලයක් ඒ මතක ඉතිරි කර හිඳීවි. සීමා සලකුණු නොකළ සිතුවම්, සීමා මායිම් කළ සිතුවම් සිත තවත් කලඹවාවි. කළ හැක්කේ ඒ දෙස බලා හිඳිමින් මඳහස නැඟීම හෝ සුසුම් පා කර හැරීම විතරක් නම්.? කෙසේ සිතුවත් බොහෝ ආරම්භයක් අසල දී ම නැංවෙන්නේ සිනහවක්.

එහි අවසන කඳුළක නැවතුමක්....

නොදැන ඉඳිමින

පැහැය දෙන සේ ඇඳි වත

සොයා දකිම් ද

සුලබ ඵල දැක

විඳිමි ඒ කුසුමක

නැවුම් පුසුඹක

ලබමි මදහස

බිඟුට පෑ රොන් ගෙන

 

Comments