රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

රථ වාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777970049 (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans,​ ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය රු. 1499/​= සිට ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳ පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං (Speed Draft) සඳහා ද අඩුම වාරිකය එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉතිරි පොලිය අඩු කිරීම්,​ වාහන හුවමාරුවද,​ වෙළඳපොළ ඇති අඩුම මිලට වාහන සොයාදීම සිදු කරයි. මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයිනපුරා ශාඛා leasing Hot line 0777970049
144438

මෝටර් කාර් රථ - විකිණීම

ඇල්ටෝ K 10 මෙරුන් KM 2011 8500 km අගනා කාරය කොළඹ. පළමු අයිතිකරු 25/​50 විකුණයි. 0779707619.
002342

ටොයෝටා කාර් රථ - විකිණීම

ටොයෝටා කරීනා මෝටර් රථය CT 170 year (Mft.) 1992 වහාම විකිණේ. රු. මිලියන 1.1 යි. විමසීම්. 0718290331.
004877

වෑන්් රථ - විකිණීම

නිසාන් වැනට් වර්ගය පළමු ලියාපදිංචි වර්ෂය 2008 ආනයනය කළ රට ජපන්. නිෂ්පාදිත වර්ෂය 2003 මිල ලක්ෂ 20 කි. මිල සාකච්ඡා කළ හැක. දු.ක. 0723118498. අනුර - නො. 88/​1,​ රජමල්වත්ත පාර,​ මෝදර කොළඹ 15.
002765

ජීප් හා පිකප් රථ - විකිණීම

Mitsubishi L 200 Warrior 4 WD ආයතනයක් සතු ඩබල් කැබ් වාහනය විකිණීමට ඇත. ලියාපදිංචිය 2012 2477 CC,​ WP - PD - 2xxx කාණ්ඩය,​ ෆුලි කැනෝපි විමසීම් නො. 01,​ ඇල්ෆීඩ් හවුස් ඇවනිව්,​ කොළඹ 03.
003563

බස් හා ලොරි රථ - විකිණීම

2015 වර්ෂයේ ලියාපදිංචි කළ ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් වර්ගයේ බස් රථය මතුගම හරහා කළුගල කොළඹ මාර්ග බලපත්‍ර සහිත හෝ රහිතව විකිණීමට ඇත. 0711894010
003287

මොටර් රථ උවමනායි

ගාල්ල නගරයේ අලෙවි නියෝජිතවරයෙකුට භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා ඩිමෝ බට්ටන් අවශ්‍යයි. 071-8260883.
004881

යතරු පැදි හා ත්‍රීරෝද රථ විකිණීම

හොණ්ඩා CD125 බෙන්ලි නිකල් පෝක් ඔන්ලයිට් MK-5798 වහාම විකිණීමට. උපාලි 0715698961
003163

Comments