ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට බද්දට

රාජගිරිය හන්දිය,​ සුඛෝපභෝගී දෙමහල් නිවස,​ බද්දට. රථගාල,​ නිදන කාමර පහයි. ටොයිලට් තුනයි,​ මුළුතැන්ගෙය,​ සේවක කාමරය හා ටොයිලට් එක ගරාජය,​ පොකුණක් සහිත ඇතුළත උද්‍යානය පිටුපස උද්‍යානය මනා ආරක්ෂිත කාර්යාලය. 0777744000.
004670

Comments