සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් ටියුෂන්

අ.පො.ස. උ/​පෙ සංයුත්ත ගණිතය නිවසට පැමිණ උගන්වයි. සිද්ධාන්ත පුණරීක්ෂණ. සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය 3000/​-. Per visit කොළඹ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක තුළ (Home town කඩුවෙල) 0768857354 B.Sc (Eng)
002660

A/​A,​ A/​L තර්ක ශාස්ත්‍ර පංති,​ සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය මනා පළපුරුදු පාසල් ආචාර්යවරයෙකු විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ. ප්‍රතිඵල තහවුරු කෙරේ. අමතන්න. 0777984089
146077

6-11 ගණිතය ප්‍රවීණ ගුරුමහත්මයෙක් නිවසට පැමිණ උගන්වයි. නුගේගොඩ,​ රාජගිරිය,​ කෝට්ටේ,​ කොළඹ විමසන්න. 0779707619.
002341

සුරතල් සතුන් විකිණීම

විසිතුරු මසුන් ටැංකි වීදුරු /​ සිමෙන්ති - විසිතුරු මසුන් සිමෙන්ති ටැංකි /​ වීදුරු ටැංකි තොග මිලට විකිණීමට ඇත. ඔරෙන්ඩා ගෝල්ඩ් ෆිෂ් මොලි,​ බැලුන් මොලි,​ ප්ලේටි ස්වෝඩ් ටේල් ෆයිටස් තවත් වර්ග තොග මිලට විකිණීමට ඇත. 48/​1,​ ගනේපළ,​ කොටුගොඩ,​ රද්දොළුගම. 0778610669,​ වීදුරු ටැංකි අඩි 2 ක් දිග පළල අඩි 1 1/​2 උස අඩි 1 1/​2 මිල රු. 1000/​-.
003059

Comments