නවලෝක උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයෙන් LLB උපාධිය | සිළුමිණ

නවලෝක උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයෙන් LLB උපාධිය

ලංකාවේ තෘතීය අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමුඛතම අධ්‍යාපන ආයතනයක් වන නවලෝක උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය එක්සත් රාජධානියේ අල්ස්ටර් විශ්වවිද්‍යාලය සමග එක්ව අන්තර්ජාතිකව පිළිගත් LLB නීති උපාධිය පිරිනැමීම සඳහා සහයෝගීතා ගිවිසුමක් අත්සන් තබන ලද බව නිවේදනය කර සිටියි. මෙමගින් ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට අන්තර්ජාතිකව පිළිගත් එක්සත් රාජධානියේ අල්ස්ටර් විශ්වවිද්‍යාලීය LLB උපාධිය විදේශ ගත නොවී අඩු මුදලකින් මෙරටදීම සම්පූර්ණ කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

2018 වසරේ සිට උසස් පෙළ සමත් හෝ ලන්ඩන් උසස් පෙළ සඳහා පෙනී සිටි සිසුන්ට මේ සඳහා අයදුම් කල හැකි වේ. අන්තර්ජාතිකව පිළිගත් වෘතීයමය නීතිවේදියකු වීමට හෝ අන්තර්ජාතිකව නීති ආයතනයකට සම්බන්ධ වී තම ඉදිරි අනාගතය කීර්තිමත් නීතිඥයකු ලෙස කටයුතු කිරීමට කැමති සෑම සිසුවකුටම මෙය ඉතා අනගි අවසථාවක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැක. එසේම පාඨමාලාවේ පළමු වසර දෙක ශ්‍රී ලංකාවේ නවලෝක උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ සම්පූර්ණ කර අවසන් වසර එක්සත් රාජධානියේ හෝ උතුරු අයර්ලන්තයේ සම්පූර්ණ කිරීමේ හැකියාවද මෙමගින් සිසුන්ට අවස්ථාව උදා වේ.

Comments