මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

අගනුවර 1976 උපන් දැනට එංගලන්තයේ ඉගෙනුම ලබන M.B.A. උපාධිය හිමි දියණියට දුසිරිතෙන් තොර ස්ථිර රැකියාව ඇති පුතෙකු දෙමව්පියෝ සොයති. කුජ දෝෂ ඇති කේන්දර අවශ්‍යයි. 0112288561. d​a​m​p​a​t​a​o​l​u​m​a​l​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B125772

නුවර,​ උඩරට,​ ගොවි,​ බොදු,​ වෘත්තීයවේදී පවුලක,​ දෙමාපියන් සමග වෙසෙන,​ 1987/​08 උපන්,​ ශ්‍රී ලාංකිය සංස්කෘතික වටිනාකම් සමග හැදුනු,​ වැඩුනු,​ BASC සහ MASC ඉංජිනේරු උපාධි සම්පූර්ණ කල,​ වෘත්තියමය ඉංජිනේරුවරියක ලෙස,​ කැනඩාවේ උසස් රැකියාවක නියුතු. දියණියට සමාන පසුබිමෙන් යුත්,​ වයස අවුරුදු 31 - 35 අතර,​ වෘත්තියවේදි මනාලයකු සොයනු ලැබේ. විස්තර සමග,​ කරුණාකර පිළිතුරු යොමු කරන්න. s​s​a​e​p​9​6​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ හෝ දුරකථන : 035-2230381 (ශ්‍රී ලංකාව),​ 416 - 556 - 9486 (කැනඩාව).
B126035

1989 ජුනි අගනුවර බොදු ගොවි උපාධිධාරී CIMA CA වෘත්තීය සුදුසුකම්ලත් උස 5',​ ප්‍රියමනාප පවුලේ එකම දරුවා වන දියණිය ජාත්‍යන්තර සමාගමක කළමනාකාර රැකියාවක නිරතයි. රජයේ විධායක තනතුරු දැරූ දෙමව්පියෝ,​ උසස් රැකියාවැති /​ ව්‍යාපාරික සහකරුවකු සොයයි. කේන්ද්‍ර පිටපත,​ දුරකථන අංකය,​ පවුලේ විස්තර සමග විමසන්න.
B125785

අදහස්