පොත් කිය­වමු | සිළුමිණ

පොත් කිය­වමු

පොතට පතට සිත දීමෙන්
ජයක් ලබයි ඉගෙ­නී­මෙන්
පොත­පත නිති කිය­වී­මෙන්
දැනුම ලැබෙයි මහ­මෙර මෙන්
කි­ය­වී­මයි මිනි­සාගේ
සවිය බලය ඉගෙ­නීමේ
ඒ බව නිති සිත­මින්නේ
නිර­තුරු පොත් කිය­වන්නේ

ආර්.ඒ. අදීෂා සෙව්වන්දි
7 ශ්‍රේණිය එෆ්,
බිය­ගම මධ්‍ය මහා විදු­හල,
බිය­ගම

අදහස්