ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

ගණේමුල්ල නගරය මැද දුම්රියපලට සහ බස් නැවතුම අතර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා සිරිවර්ධන සාප්පු සංකීර්ණය ඉදිරිපිට බිම් මහලේ රථගාල සහිත තට්ටු හතරක වර්ග අඩි 4000 ගොඩනැගිල්ල බදු දීමට ඇත. බැංකුවකට සාප්පු සංකීර්ණයකට අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයකට සුදුසුයි. ක076-5888895 ලසන්ත.
014309

අදහස්