මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

ඇමරිකාවේ පදිංචි සිංහල බොදු ගොවි 26,​ 5'2'' දැනට Doctor of Physical therapy හදාරන දියණියට වෘත්තීමය සුදුසුකම් ලත් ගුණවත් සහකරුවෙකු දෙමාපියන් විසින් සොයයි. කුලය ධනය ගැන නොසැලකේ. s​a​n​j​a​y​a​4​3​3​4​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B126785

1976,​ 4' 9" රජයේ සේවයේ නියුතු පියකරු දියණිය කෙටි කාලීණ විවාහයකින් සතියෙන් වෙන් වී ඇත. බොදු ගොවි මාපියන් සොයනුයේ මනාව ස්ථාවර ව්‍යාපාරිකයෙකු හෝ සුදුසුකම්ලත් සහකරුවෙකි. සම්පූර්ණ විස්තර සමග පිළිතුරු එවන්න. p​r​o​p​o​s​a​l​w​p​t​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B126873

අදහස්