කව් ලැකියට ආ අලුත් පණකුරු | සිළුමිණ

කව් ලැකියට ආ අලුත් පණකුරු

සංස්කෘත හෝ පාලි තත්සම පදවල නොයෙදෙන පණකුරු 2 ක් සිංහල කව් ලැකියෙහි එයි. එනම් පහත දැක්වෙන පණකුරු දෙක යි.

 

ඇ-යන්න ඈ-යන්න

මෙවැනි පණකුරු දෙකක් ලෝකයේ වෙනත් කිසිදු අක්ෂර මාලාවක ද හමු නොවේ. සිංහල අක්ෂර මාලාව ලෝකයේ නිර්මාණාත්මක හෝඩි අතරට එක් කිරීමට එක් වැදගත් සාධකයක් වූයේ මේ අකුරු දෙක යි. මේ අකුරු දෙක මුලින් ම හමු වන්නේ හෙළටුවා නමින් හැඳින්වෙන අටුවාවකය. කුණ්ඩකොව දානි කිරස්ස නැමි, යන පාඨය හෙළටුවාවක හමු වේ.

පසුව අැ-යන්න දකින්නේ සීගිරි කැටපත් පවුරෙහි කුරුටු ගා ඇති ගීවල ය.

මේ කුරුටු ගී වැඩි හරියක් ලියා ඇත්තේ අටවෙනි හා නවවෙනි සියවස්වල ය. සීගිරි ගී ද ලියා ඇත්තේ කව් ලැකියෙන් නිසා පහත දැක්වෙන පද එහි හමු වේ.

 

ඇ - ඇවුණු

ඈ - ඈපාමි

පහත දැක්වෙන පදවල ද මේ අකුරු හමු වේ:

ලෙව්ලැකිය කව්ලැකිය

අක්ෂි ඇස්

අග්ඝිකා ඇගෑ

අංගුලි ඇඟිලි

අංජලී ඇඳිලි

ආචාර්ය ඇදුරු

ආදිපාද ඈපා

මේ අකුරු දෙක සිදත් සඟරාවෙහි දක්වා ඇති

හෝඩියෙහි ඇතුළත් නොවේ.

අදහස්