රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

රථවාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777970049,​ (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans,​ ලක්ෂයකට මාසික රු. 1499/​- සිට ලියාපදිංචි කළ /​ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳ පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීිසිං (Speed Draft) සඳහාද අඩුම වාරිකය එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉතිරි පොලිය අඩු කිරීම්. වාහන හුවමාරුව සහ වෙළඳ පොළේ ඇති අඩුම මිලට වාහන සොයා දීමද සිදු කරයි. මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා. Hot line Leasing - 0777970049.
022903

මෝටර් කාර් රථ - විකිණීම

ටාටා නැනෝ 2015 පලමු අයිතිකරු සියලුම නඩත්තු ඩිමෝ වෙතින් ඉතා අනර්ඝ තත්ත්වයේ ලක්ෂ 12/​75,​ 0765767248 /​ 0776068560 /​ 0112850704.
026170

හොන්ඩා කාර් රථ විකිණීම

හොණ්ඩා ෆිට් - ජීපී5 - ලියාපදිංචිය 2015 - පළමු අයිතිකරු - පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා පෞද්ගලිකව ආනයනය කරගෙන ඇත. කි.මී. 66000 ක් පමණක් ධාවනය - නව ටයර්,​ සමාගම විසින් නඩත්තුකර සේවා කරන වාහනය සඳහා වාර්තා ඇත. නවමු තත්ත්වයේ - අනතුරුවලින් තොර - ප්‍රවේශමෙන් පදවන ලද වාහනය. ෆුල් ඔප්ෂන්. ස්ථානය - මාලබේ. 0773626700 - 0761578628.
025029

ජීප් සහ ලොරි රථ

ලේලන්ඩ් කාගෝ අඩි 40 ස්කැමල් රථය LY 12xx දිරුම් නොමැති බර පැටවිය හැකි 46-xxxx ටේලරය සමග විකිණීමට. අතට ලක්‍ෂ 9 1/​2 58x22 ලීසිං ඇත. 0717103086.
024437

මෝටර් රථ උවමනායි

Dual A/​C වෑන්රථ බැංකු කාර්ය මණ්ඩලයට අවශ්‍යවේ. අමතන්න. 077-3040444.
024978

Misa Smart Logistics ආයතනය සඳහා පහත සඳහන් ප්‍රමාණයේ ෆුල් බොඩි ලොරි රථ කිලෝමීටර් ක්‍රමයට දිවීම සඳහා අවශ්‍ය කර තිබේ. (අඩි 7 1/​2,​ 14 1/​2,​ 10 1/​2,​ 20). අමතන්න. 0761356427 /​ 0764401220.
023962

අදහස්