රැකී රක්ෂා | සිළුමිණ

රැකී රක්ෂා

ඇබෑර්තු කාර්මික

ත්‍රීරෝද රථ අලුත් වැඩියා කිරීමට හැකි පළපුරුදු බාස්වරු (කාර්මිකයන්) අවශ්‍යයි. නවාතැන් පහසුකම් ඇත. වත්තල. Call : 0771-449448,​ 0772-449448.
024576

අදහස්