ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

කිරුළපන ව.අ. 3000 තට්ටු 2 ක් කුලියට,​ කාර්යාලයට හෝ නිවසට සුදුසුයි. 122/​37 1/​2 110,​000 - 122/​37 1/​1 125,​000 දුරකථන අංකය 0714263357/​ 0714982078
024856

යන්ත්‍රෝ‍පකරණ හා මෙවලම් විකිණීම

එංගලන්තයේ නිෂ්පාදිත කේබල් අඩි 252 නව මගී සෝපානයක්. විමසීම් 0773473462
024602

සිංගල් පිලර් වෙහිකල් හොයිස්ට් සමග හෙවි ඩියුටි ඔබල් සිලින්ඩර් කම්ප්‍රෙසර්,​ රු. 150,​000. විමසීම් : 077-3473462 කොළඹ.
024605

අදහස්