රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මුල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

රථවාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777970049,​ (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans,​ ලක්ෂයකට මාසික රු. 1499/​- සිට ලියාපදිංචි කළ /​ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳ පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීිසිං (Speed Draft) සඳහාද අඩුම වාරිකය එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉතිරි පොලිය අඩු කිරීම්. වාහන හුවමාරුව සහ වෙළඳ පොළේ ඇති අඩුම මිලට වාහන සොයා දීමද සිදු කරයි. මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා. Hot line Leasing - 0777970049.
022903

මෝටර් කාර් රථ විකිණීම

විකිණීමට - ALTO කාර් රථයක් KF-xxxx මුදලින් 325000 ලීසිං ඇත. 0772070412.
027763

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීම

AXIO X හයිබ්‍රිඩ්,​ සුදු 2015,​ නිව් ෆේස් /​ ෆේස් ලිෆ්ට්,​ CAL-15xx,​ කිමී. 22,​xxx,​ අයිතිකරු පදවන,​ පළමුවැනි අයිතිකරු. හොඳින් නඩත්තු කර ඇත. නුගේගොඩ. රු. 53/​75. දුරකථනය: 0711007945.
027658

මරුටි කාර් රථ විකිණීම

මරුටි ඇල්ටො ඉන්දියන් මැනුවල් 2011 KP 86xx ලියාපදිංචි අයිතිකරු පාවිච්චිකළ ධාවන තත්ත්වයේ. 132000 km Silky Silver 14/​80. නාවල. 0783770873.
028525

වෑන් රථ විකිණීම

252-0830 Nissan Serina 1994 සිල්වර්. විමසීම්. කැන්රිච් මූල්‍ය ආයතනය,​ නො.69,​ වෝඩ් පෙදෙස,​ කොළඹ 07. 0115-754754. නුවන්. 0716-862958.
029033

ජීප් හා පිකප් රථ විකිණීම

WP-KT-8989,​ BMW,​ ABA-FE-30,​ 2009 කළු. විමසීම් : කැන්රිච් මූල්‍ය ආයතනය,​ නො.69,​ වෝඩ් පෙදෙස,​ කොළඹ 07. 0115-754754. නුවන්. 0716-862958.
029010

බස් හා ලොරි රථ විකිණීම

WP-PR-2066 Tata ACE 2011 ක්‍රීම්. විමසීම්: කැන්රිච් මූල්‍ය ආයතනය,​ නො.69,​ වෝඩ් පෙදෙස,​ කොළඹ 07. 0115-754754. නුවන්. 0716-862958.
029032

48 ශ්‍රී xx ISUZU ELF 350 NKR පළල මූණ 14 1/​2 ෆුල් ඇළුමිණියම් බොඩිය. 4HF1 එන්ජිම ලක්ෂ 18. දු. ක. 0776074901.
026767

යතුරු පැදි හා ත්‍රීරෝද රථ විකිණීම

NW-BCQ-0825 Bajaj CT-100 2015 කළු/​ නිල්,​ NC-BCT-1071 Tvs Metro 2015 කළු,​ SP-BBB-6514 Tvs Metro-100 2014 කළු/​කොළ,​ EP/​BGJ-6131 Bajaj Pulsar-200 2017 කළු,​ NW-BFQ-7004 Honda Dio 2017 නිල්,​ SP-BBP-7245 Tvs Metro 2014 කළු/​ කොළ,​ SP-BCO-5216 Hero PLEASVRE 2015 පර්ල් වයිට්. විමසීම් : කැන්රිච් මූල්‍ය ආයතනය,​ නො.69,​ වෝඩ් පෙදෙස,​ කොළඹ 07. 0115-754754. නුවන්. 071-6862958.
029018

SG-AAZ-8328 Bajaj RE 2015 රතු,​ UP-ABQ-6261 Bajaj RE 45 2017 කොළ,​ WP-AAU-3393 Bajaj RE 2014 රතු. විමසීම් : කැන්රිච් මූල්‍ය ආයතනය,​ නො.69,​ වෝඩ් පෙදෙස,​ කොළඹ 07. 0115-754754. නුවන්. 0716-862958.
029029

UP-BCS - 7195 Bajaj Pulsar 2015 කළු,​ NW - BHG - 7700 TVS Ntorq 2018 රතු EP - BFJ - 0681 Honda Shine 2017 කළු NW - BCF - 8646 Bajaj Pulsar 2015 කළු NC - BBA - 2643 Hero Splender 2014 සුදු - රතු WP - BCT - 9395 TVS Apache කොළ WP - BBZ - 4650 Honda CB Trigger 2015 රතු. විමසීම් කැන්රිච් මූල්‍ය ආයතනය,​ නො. 69,​ වෝඩ් පෙදෙස,​ කොළඹ 07. 0115754754 නුවන් 0716862958
029015

UP-YW-9806 Piaggio Ape 2012 නිල්,​ WP-YI-1046 Piaggio Ape 2010 රතු,​ UP-AAX-4839 Bajaj RE 2015 රතු,​ CP-JX-5451 Bajaj 2 Stroke 2004 රතු,​ CP-QB-0303 Bajaj 2 Stroke 2005 රතු,​ WP-YS-0959 Bajaj RE 205 2011 රතු. විමසීම් : කැන්රිච් මූල්‍ය ආයතනය,​ නො.69,​ වෝඩ් පෙදෙස,​ කොළඹ 07. 0115-754754. නුවන්. 0716-862958.
029024

WP-BBB-5843 Bajaj Discovery 2014 සුදු,​ NW-BDY-5923 Honda Dio 2016 කළු,​ CP-BBR-8575 Bajaj Platina 2014 කලු,​ NC-BCQ-5640 Hero Xtreme 2015 කලු,​ NC-BBT-5175 Hero Pleasure 2014 කළු,​ WP-BET-4139 Hero Karizma 2015 සුදු,​ WP-BDS-4542 TVS Metro 2016 කළු/​නිල්. විමසීම් : කැන්රිච් මූල්‍ය ආයතනය,​ නො.69,​ වෝඩ් පෙදෙස,​ කොළඹ 07. 0115-754754,​ නුවන් 0716-862958.
029023

WP-BBD-2565 Bajaj Pulsar 2014 රතු,​ WP-BAT-9262 TVS Jupiter 2013 කළු,​ WP-BAG-2386 Bajaj CT-100 2013 කළු,​ WP-BBH-8832 Bajaj Pulsar 2014 කළු,​ NW-BBP-1940 Bajaj Pulsar 2014 කළු,​ WP-BBT-5475 Bajaj Pleasure 2014 තැඹිලි/​ සුදු,​ WP-BDZ-3305 Bajaj Pulsar 2016 කළු,​ විමසීම් : කැන්රිච් මූල්‍ය ආයතනය,​ නො.69,​ වෝඩ් පෙදෙස,​ කොළඹ 07. 0115-754754. නුවන්. 0716-862958.
029021

Comments