ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

කිරුළපන ව.අ. 3000 තට්ටු 2 ක් කුලියට,​ කාර්යාලයට හෝ නිවසට සුදුසුයි. 122/​37 1/​2 110,​000 - 122/​37 1/​1 125,​000 දුරකථන අංකය 0714263357/​ 0714982078
024856

පංචිකාවත්ත ව්‍යාපාරික ස්ථානයට සුදුසු වර්ග අඩි 2500 (වායු සමීකරණ සහිත) බිම් මහල බද්දට කුලියට දීමට. විමසීම් : 0714811413.
027478

වැලිසර,​ සම්පූර්ණ වායු සමනය කළ,​ ටයිල් කළ,​ හොඳින් නඩත්තු කළ,​ දෙමහල් නිවසක්,​ කාර්යාලයක් සඳහා වර්ග අඩි 2800 පර්චස් 9-12.5 ඉඩමක් කුලියට /​ බද්දට,​ වාහන නැවැත්වීමට හොඳින් ඉඩපහසුකම්. නගරයට සහ ප්‍රධාන පාරට පහසුවෙන් යා හැක. අමතන්න. 0777801470.
027081

Comments