ලෝක­යම නුඹයි මගේ | සිළුමිණ

ලෝක­යම නුඹයි මගේ

ලොවක තැනිය හැකි
සොඳුරු කතයි නුඹ
ලෙයත් කිරට හැරවූ
උතුම් ළඳයි නුඹ
අම්මා මුළු ලෝක­යම
නුඹයි මට....
ඔබ හින්දයි
මා ලොවට උපන්නේ
ඔබේ සෙනෙ­හ­සින්
ජීවය ලද්දේ
ඔබේ සිනා­වෙන්
සිත සුව­පත් වේ
අම්මා....

ඩබ්ලිව්. ශමල් සඳ­රු­වන්
9 ශ්‍රේණිය,
බෝල­ව­ලාන නිමල මරිය ම.වි.,
මීග­මුව

Comments