කවි ලැකිය | සිළුමිණ

කවි ලැකිය

කව් ලැකියේ නැති

ඛ-යනු ඝ-යනු

මේ ලිපි පෙළ සිංහල කව් ලැකිය ගැන යි‍. ලෝක සාහිත්‍යයේ කව් ලැකියක් ඇත්තේ සිංහලයට පමණයි. මේ කව් ලැකියේ වගතුග හෙළි කිරීමේ අදහසින් ලියැවෙන ඉතා කෙටි ලිපි පෙළකි.

 

ක-වර්ගයට අයත් මහාප්‍රාණ අක්ෂර දෙකකි:

මහාප්‍රාණ ඛ-යන්න

මහාප්‍රාණ ඝ-යන්න

 

මේ අකුරු දෙක ම කව් ලැකියෙහි නොයෙදේ. ඒ වෙනුවට ඊට අනුරූප අල්පප්‍රාණ අක්ෂරය හෝ වෙනත් අක්ෂරයක් හෝ යෙදීම කව් ලැකිය යි.

මහාප්‍රාණ ඛ-යන්න

ලෙව් ලැකිය කව් ලැකිය

ක-යනු ආදේශය:

ඛග්ග කග

ඛග්ගවිසාණ කගවේණා

ඛනති කනියි

දුක්ඛ දුක්

සංඛ සක්, හක්

ය-යනු ආදේශය:

නඛ නිය

ව-යනු ආදේශය:

මුඛ මුව

මඛාදේව මුවදෙව්

මේඛලා මෙවුල්

සුඛ සුව

මහාප්‍රාණ ඝ-යන්න

ග-යනු ආදේශය:

අග්ඝිකා ඇගෑ

දීර්ඝ දිගු

මහාර්ඝ මහගු

 

Comments