ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

ව්‍යාපාරයකට සුදුසු ව.අඩි 2000 ක හිස් ඉඩමක් ඇලකන්ද උස්වැටකෙයියාව මාර්ගයේ දික්ඕවිට පාලම අසල ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා බදු දීමට ඇත. 0772690901.
029704

කාර්යාලයීය උපකරණ විකිණීම

අලුත් තත්ත්වයේ පාවිච්චි කරන ලද දම්රෝ කාර්යාල මේස පුටු කබඩ් විකිණීමට ඇත. අමතන්න. 0777-794885.
030819

අදහස්