දියවන්නාවේ ඇත්තන්ගේ අවුරුද්ද | සිළුමිණ

දියවන්නාවේ ඇත්තන්ගේ අවුරුද්ද

අපේ රට කරවන ඇත්තන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ ‘දෙරණ දියවන්නා අවුරුදු උලෙළ‘ මෙවරත් පක්ෂ පාට භේදයකින් තොරව බත්තරමුල්ල දියවන්නා පරිශ්‍රයේදී පසුගියදා පැවැත්වුණා. ආණ්ඩු පක්ෂයේ මෙන්ම විපක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරුන් සමඟියෙන් සතුටින් සැමරූ මේ බක්මහ උලෙළ ජනක්‍රීඩා රැසකින් සමන්විත වුණා. මේ එහි සුන්දර දසුන් පෙළකි.

 

අදහස්