නිවාස සහ ඉඩකඩම් | සිළුමිණ

නිවාස සහ ඉඩකඩම්

ගේ දොර ඉඩකඩම් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට 

දෙහිවල - වෛද්‍ය පාරේ පර්චස් 14.35 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. ගාලු පාරට ඉතා ළඟයි. 0769735463.
037145

අදහස්