රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන 

රථවාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777970049,​ (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle loans,​ ලක්ෂයකට මාසික රු. 1499/​- සිට ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳපොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං (Speed Draft) සඳහාද අඩුම වාරිකය එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉතිරි පොලිය අඩු කිරීම්. වාහන හුවමාරුව සහ වෙළඳපොළේ ඇති අඩුම මිලට වාහන සොයාදීමද සිදු කරයි. මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයිනපුරා ශාඛා. Hot line leasing - 0777970049.
033310

ටොයොටා කාර් රථ - විකිණීම

Axio 2015 හයිබ්‍රිඩ් X වයිට් නිව් සෙල් CAL-15xx කි. මී. 23xx පැදවීම අයිතිකරු විසින් 1 වන අයිතිකරු මනාව නඩත්තු කල ලියාපදිංචිය 10/​2015 අලු පැහැයට හුරු නිල් ඉන්ටිරියර් නුගේගොඩ. රු. 53/​75,​ දුක. 0711007945
035420

අදහස්