මීන මේෂ දැන් අම­නා­පෙන්ද? | සිළුමිණ

මීන මේෂ දැන් අම­නා­පෙන්ද?

කාලය ගෙවී යයි වෙනදා විල­ස­ටම  
අවු­රුදු ළඟයි දැන් දින දසු­නට අනුව  
ඇයි දැයි නොදැ­නෙන්නේ එය පෙරදා ලෙසට  
මින් රැස මේෂ රැස දැන් අම­නා­ප­යිද?  
දොම්නස පමණි තුඩ තුඩ පි­ළි­රැව්          දෙන්නේ?  
 
කොවුලා දිරපු අතු අග සිට කොඳු­රන්නේ  
එර­බදු ගසේ මල් නොව පත­කුදු නැත්තේ  
මින් කැල ඉරි­ත­ළපු පොළොවේ දඟ­ලන්නේ  
මහ කළු ගල් කඩා දමනා මිනි­සුන්ට  
 
තුරු පණ නල නසා දමනා මිනි­සුන්ට  
මනු­ගුණ දහම් නොම දන්නා මිනි­සුන්ට  
නව හිරි උදා වෙමින් ඔවු­නට ඵල කිම්ද?  
එන­මුදු තුරු කැලට අද­රැති මිනි­සුන්ට  
 
ගුණ දම් රකින හිත්පිත් ඇති මිනි­සුන්ට  
සොබා දහම පෙම් බඳිනා මිනි­සුන්ට  
පත­නෙමි සුබ වන්න මේ නව අවු­රුද්ද  
 
ආර්.පී. එරන්දි පමු­දිතා පති­රණ  
13 ශ්‍රේණිය,  
මධ්‍ය විද්‍යා­ලය,  
කුලි­යා­පි­ටිය.  
 

අදහස්