ෂරියා අධ්‍යාපන ආයතනය කොතලාවල පීඨයට | සිළුමිණ

ෂරියා අධ්‍යාපන ආයතනය කොතලාවල පීඨයට

නැඟෙනහිර ෂරියා අධ්‍යාපන ආයතනය රජයට පවරාගෙන කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධ ආයතනයක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමට යෝජනා වී ඇති බවත් කිසිදු ලෙසකින් මේ වන විට යෝජනා කර ඇති ආගමික විශ්වවිද්‍යාලයක් ලෙස පවත්වාගෙන නොයෑමට තීරණය කළ බවත් උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබදව ආංශික අධික්ෂණ කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා සිළුමිණට කීය.

උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබදව ආංශික අධීක්ෂණ කමිටුව රැස්වී මේ ගැටලුව පිළිබඳව ගැඹුරින් සාකච්ඡා කළ බව කී සභාපතිවරයා එය රජයට පවරා ගෙන ඉදිරියේදී හරිත සරසවිය (NSBM) තොරතරු තාක්ෂණ ආයතනය (SLIIT) හෝ කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය (KDU) වැනි ආයතනයක් ලෙසින් පවත්වා ගෙන යා යුතු බවට යෝජනා වී ඇති බවද කීය.

නැඟෙනහිර ප්‍රදේශය අනුව සංචාරක කර්මාන්තයට හා ජාතික ආරක්ෂාවට සම්බන්ධ ආයතනයක් ලෙසින් පවත්වාගෙන යාම උදෙසා එය කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයට අනුයුක්ත කිරීම වඩාත් සුදුසු බවට නිර්දේශ වී ඇති බව ඒ මහතා කීය.

ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් දේශපාලඥයින් සමඟද මේ සම්බන්ධව ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කිරීමට කටයුතු කරන බව කී මහාචාර්යවරයා අදාළ වාර්තාව නුදුරේදීම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවද කීවේය.

 

Comments