රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

මෝටර් කාර් රථ විකිණීම

NISSAN EX-Saloon FB-15 1999 HA-xxxx Auto P/​S,​ P/​M 155,​000km. 21/​75,​ අනර්ඝ තත්ත්වය. 0716-842012.
045188

වෑන් රත විකිණී

කැලණිය ටොයෝටා ටවුන් ඒස් CR 27 52 - වෑන් රථය 1992 ලියාපදිංචියි. වායු සමීකරණය,​ පවර් ස්ටියරිං,​ මැනුවල්,​ 15 ලක්ෂයයි. දුරකතනය 0779574897.
044238

ජීප් හා පිකප් රථ විකිණීම

TATA Xenon XLT (2015) පළමු අයිතිකරු,​ කැන්වස් වහල,​ සින්ගල් කැබ් DAA xxxx රථය විකිණිමට ඇත. පරීක්ෂා කිරීම සතියේ දිනවල කාර්යාල වේලාවන්හිදී. දු.ක. 071-4945859. කොළඹ - 10.
044654

මෝටර් රථ උවමනායි

MITSUBISHI L-200 4x4 Double CAB අවශ්‍යයි. ප්‍රධාන පෙළේ දුරකථන සමාගමක භාවිතය සඳහා නිෂ්පාදිත වර්ෂය 2010 සිට 2018 දක්වා වසර 05 ක කාලසීමාවකට කොළඹ,​ කළුතර,​ මහනුවර යන ප්‍රදේශයන් සඳහා ඉහත මාදිලියේ වාහන අවශ්‍යයි. විමසීම්. 076-8219067,​ 076-9739106,​ 071-3853991.
045271

Nissan NP 300 4x4 NVARA DOUBLE CAB අවශ්‍යයි. ප්‍රධාන පෙළේ දුරකථන සමාගමක භාවිතය සඳහා නිෂ්පාදිත වර්ෂය 2010 සිට 2018 දක්වා වසර 05 ක කාලසීමාවකට කොළඹ,​ මහනුවර,​ කළුතර යන ප්‍රදේශයන් සඳහා ඉහත මාදිලියේ වාහන අවශ්‍යයි. විමසීම්. 076-8219106,​ 076-9739106,​ 0713-853991.
045280

TOYOTA HILUX 4x4 DOUBLE CAB අවශ්‍යයි. ප්‍රධාන පෙළේ දුරකථන සමාගමක භාවිතය සඳහා නිෂ්පාදිත වර්ෂය 2010 සිට 2018 දක්වා වසර 05 ක කාලසීමාවකට,​ කොළඹ,​ මහනුවර,​ කළුතර යන ප්‍රදේශයන් සඳහා ඉහත මාදිළියේ වාහන අවශ්‍යයි. විමසීම්. 076-8219067,​ 076-9739106,​ 0713-853991.
045283

TOYOTA KDH VAN අවශ්‍යයි. ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ දුරකථන සමාගමක භාවිතය සඳහා නිෂ්පාදිත වර්ෂය 2010 සිට 2018 දක්වා වසර 05 ක කාලසීමාවකට ඉහත මාදිලියේ වාහන අවශ්‍යයි. විමසීම්. 076-9739106,​ 0713-853991.
045275

Comments