මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

විදේශයක පදිංචි බොදු ගොවි දෙමව්පියන් විසින් ඔවුන්ගේ 30 හැවිරිදි,​ දුම්බීමෙන් තොර,​ උස 5' 3'' එංගලන්තයේ අධ්‍යාපනය හැදෑරූ නීති උපාධිධාරී,​ යහපත් ගති ගුණ වලින් යුත්,​ මේ වන විට විදේශීය නීති ආයතනයක රැකියාව කරන පුතුට ගැළපෙන මනාලියක් සොයයි. දෙවන පුතාද එංගලන්තයේ අධ්‍යාපනය ලැබූ නීති උපාධිධාරියෙකි. පිළිගත් නීති ආයතනයක රැකියාව කරයි. තුන්වන පුතා එංගලන්තයේ අධ්‍යාපනය හදාරමින් සිටී. පියා විදේශීය පිළිගත් රාජ්‍ය ආයතනයක ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරවරයෙකි. අප සොයන්නේ සුදුසුකම් ඇති,​ රූමත් වැදගත් පවුලක යහපත් දියණියකි. proposal8920gmail.com
G130645

1981 සිංහල 5' 5" විදේශගතව රැකියාවක් කරන නීතියෙන් වෙන්වූ බැඳීම් නොමැති පුතුට අවබෝධයෙන් සහ ආදරයෙන් සිටිය හැකි 32-45 අතර දරුවන් සිටීනම් වඩාත් සුදුසු වේ. m​a​r​r​i​a​g​e​m​1​9​8​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G130582

Comments