මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

කොළඹට නුදුරු වැදගත් බොදු ගොවි පවුලකි. 1990 ඔක්තෝබර් මස ඉපදුනු අපගේ රූමත් දියණිය උපාධිධාරීනියකි. දැනට අගනුවර පිළිගත් ආයතනයක විධායක ශ්‍රේණියේ රැකියාවක නියුතුයි. උගත් යහපත් පුතකුට දෙමාපියන් ආරාධනා කරයි. (පාපයන් නොමැති ශනි මංගල යෝගය සහිත)
B130701

කොළඹට නුදුරු බොදු/​කරාව රජයේ විශ්‍රාමික (ඉංජිනේරු/​ගුරු) දෙමව්පියන් 1991 අප්‍රේල් 5' 5" ඉතා ප්‍රසන්න,​ පැහැපත් එකම දරුවාට අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීමය සුදුසුකම් ලත් ගුණගරුක සහකරුවෙක් සොයයි. අගනුවර පෞද්ගලික බාලිකා පාසැලක අධ්‍යාපනය ලබා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යා උපාධිලත් වෘත්තීමය ගණකාධිකාරිනියකි. දැනට පෞද්ගලික බැංකුවක විධායක ශ්‍රේණියේ රැකියාවක නිරත වේ. කේන්ද්‍රයේ කුජ 1 රාහු 7 ඇත. ඇයට අංගසම්පූර්ණ දෙමහල් නිවසක් හා මලයමය තැන්පතු ඇත. කේන්ද්‍ර පිටපත සමග විමසන්න. ඊමේල් ලිපිනය K​i​n​g​s​l​e​y​_​p​e​i​r​i​s​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
B130676

මහනුවර,​ 5'3",​ 1991 විශ්වවිද්‍යාලයක කළමනාකරණ සහකාර දියණියට රජයේ රැකියාවැති හෝ පෞද්ගලික බැංකු සේවයේ නියුතු පුතෙකු මව සොයයි. මධ්‍යම පළාතෙන් විශේෂයි. w​e​e​r​a​s​i​n​g​h​e​m​a​d​u​s​h​a​n​i​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B130523

සිංහල ක්‍රිස්තියානි පියෙකු කොළඹ ජාත්‍යන්තර පාසැලක සේවය කරන අවු. 26,​ 5' 2" තම එකම දියණියට වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත රැකියාවක් කරන දේවගරුවිය ඇති බයිබල් ආගම සහකරුවෙකු සොයයි. s​i​s​i​d​e​s​1​9​5​2​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
B130420

Comments