මම ටිකි­රි­ලියා.. | සිළුමිණ

මම ටිකි­රි­ලියා..

ටිකිරි ලියා කවිය කියා
මම යන­කොට තාල­ය­කට
මගෙ තාත්තා හිනා වෙවි
තාලෙට අත්පුඩි ගසයි...
අම්මාගේ සතුටු කඳුළු
මගෙ පාඩම් වැඩ දුටු­ව­ම
දව­සක මම ජය ගන්නවා
ඉගෙ­නුම ලැබ­ගෙන හොඳින්...
තරු­නෙත්මි අපූර්වා

එදි­රි­මාන්න
8 ශ්‍රේණිය,
තක්ෂිලා මධ්‍ය මහා විද්‍යා­ලය,
හොරණ

Comments