නිවාස සහ ඉඩම් | සිළුමිණ

නිවාස සහ ඉඩම්

වතු පිටි විකිණීම

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ අක්කර 30 අක්. 25 ක තේ පොල් අමතරව වැලි කැනීම් සඳහා බලපත්‍ර ඇති ආදායම් ලබන ඉඩම විකිණීමට. 075-6857704,​ 011-2773440.
051910

කුරුණෑගල උහුමීය අක්කර 10 පර්. 53 ක විශාල පොල් ඉඩම විකිණීමට ඇත. කොටසක් ඩ්‍රැගන් ෆුට් සහ වැනිලා වගාවට සකස් කර ඇත. වැඩිම ඉල්ලුමට දෙනු ලැබේ. ලයනල්. 0784871177.
048697

ගේදොර ඉඩකඩම් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

කොළඹ 15,​ මෝදර,​ නිවස විකිණීමට ඇත. විමසීම් : 071-4283086,​ 076-4661816.
055364

දෙහිවල - 12 පර්චස් ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට. හොඳ වටපිටාවක. නිවසකට සුදුසුයි. බ්‍රෝකර්වරු එපා. සැබෑ ගැනුම්කරුවන් පමණකි. 0770-528876.
054634

පිළියන්දල නගරයට මීටර් 500 යි. ප්‍රධාන පාරට මීටර් 50 යි. සියලු පහසුකම් සහිත කාමර 2 ක ගෙයක් සහ කාමර 1 බැගින් වූ ඒකක 2 ක් සහිත පර්. 17 ක ඉඩම. ලක්ෂ 320 යි. 0718373498.
053395

පිළියන්දල නගරයට මීටර් 500 යි. ප්‍රධාන පාරට මීටර් 60 යි. පර්. 32 ක ඉඩම. පර්චසය රු. 1500000/​-. 0718373498.
053394

මාලබේ ටවුමේ සිට කිලෝමීටර් 1 දුරින් පර්චස් 14.6 ක ඉඩමේ පිහිටි කාමර තුනක අංගසම්පූර්ණ නිවසක් සහ ඇන‍ෙක්සියක් විකිණීමට ඇත. රු. 14,​500000/​-. විමසීම්. 071-5749916.
054387

හෝකන්දර අමරගොඩ පාරට මායිම්ව කොට්ටාව මාලබේ 336 බස් පාරට මීටර් 300 දුරින් පර්චසය ලක්ෂ 11/​25 බැගින් පර්චස් 40 යි. සියලුම ලියවිලි අනුමතයි. බ්‍රෝකරුවරු සහ වෙන්දේසිකරුවන් ඇමතීමෙන් වලකින්න. බැලීමට දුරකථනයෙන් වේලාවක් වෙන් කරවා ගෙන එන්න. 0715450618.
055716

ගේදොර ඉඩකඩම් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

ලියනගේමුල්ල,​ සීදූව,​ සිඩ්නි,​ ප්‍රේමතිරත්න මාවතෙහි පර්චස් 10 සහ 11.85 ඉඩම් කැබලි දෙකක් විකිණීමට ඇත. Rs. 400,​000/​- 1P. 077-3003135.
054515

ගේදොර ඉඩකඩම් කළුතර දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

උතුරු කළුතර දුම්රියපොළ සහ පොලිස් ස්ථානයට නුදුරුව තාප්පයකින් වටවූ පර්චස් 15 ක ඉඩමේ පිහිටි සම්පූර්ණයෙන් ටයිල් අතුරණ ලද දෙමහල් නිවස. විමසන්න. 077-6505014.
055430

ගේදොර ඉඩකඩම් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

රන්ත නගරයේ තිස්ස පාරේ කාමර 6 ක නිවස සමග පර්. 63 ක ඉඩමක් විකිණීමට (ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා කුඹුරු යාය කෙළවර පාලම අසල) 0714064513.
055719

ගේදොර ඉඩකඩම් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය කුලියට / බද්දට

නැදිමාල ඇනෙක්සියක්. මාසිකව 22000/​=. දුරකතන 0777813893
055167

මහරගම නගරයේ සිට 1km පිළියන්දල පාරේ කාමර 3 ක් සහිත ඇනේක්සි නිවස මසකට රු. 26,​000/​-. කුලියට විමසීම් : 077-2881649.
054833

ගේදොර ඉඩකඩම් කළුතර දිස්ත්‍රික්කය කුලියට / බද්දට

කළුතර දකුණ නගර මධ්‍යයේම ඇති තට්ටු දෙකේ කාමර 4,​ නාන කාමර 2 (උඩ සහ යට) ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවට ආසන්නයේ පිහිටා ඇති අංගසම්පූර්ණ නිවස බද්දට දීමට ඇත. 0776342421.
055736

ගේදොර ඉඩකඩම් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය කුලියට / බද්දට

මහනුවර තැන්නේකුඹුර ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා නිවසක් බද්දට. ධර්මරාජ විද්‍යාලයට 2 km. 0750792279,​ 0714266315.
053695

ගේදොර ඉඩකඩම් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය කුලියට / බද්දට

ගාලු ප්‍රදේශයේ නිවසක් බදු දීමට ඇත. ගාලු ප්‍රදේශයේ අක්මීමන කුරුඳුවත්ත හන්දියේ පිහිටා ඇති දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ බිම් මහල වසරක කාලයකට කිතුණු පවුලකට බදු දීමට ඇත. විමසීම් : දුරකථන අංක 0773586775,​ 0777568384
054568

Comments